Aktualności

01.08.2019

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do nowego programu Agroenergia - wspierającego rolników.
Program umożliwi uzyskanie dofinansowania na powstawanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, a także przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Dzięki niemu rolnicy indywidualni będą mogli ograniczyć negatywny wpływ na środowisko prowadzonej działalności, uniezależnić się od tradycyjnych źródeł energii, ale też unowocześnić własne gospodarstwo.
Budżet programu Agroenergia to 200 mln zł.

1. Cel programu

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

 

2. Beneficjenci

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

3. Budżet

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”. Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł

1)DOTACJA – Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

2)POŻYCZKA– Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki może wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Okres finansowania nie dłuższy niż 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

 

4. Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,

2) środki wydatkowane będą do 2025 r.

 
 

5. Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wniosek należy wypełnić i wysłać za pomocą Generatora Wniosków o dofinansowanie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 
 

6. Koszty kwalifikowane/ rodzaje przedsięwzięć

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 r. do31.12.2025 r.,

 1) Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej– Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) źródła odnawialne,

b) źródła kogeneracyjne,

c) technologie wykorzystujące ciepło odpadowe

2) Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

3) Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych

 

Dodatkowo:

·„Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów audytu środowiskowego oraz audytu energetycznego (o ile jest niezbędny do realizacji inwestycji);

·koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”;

·„Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne”, przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych, nie mogą przekraczać 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym nie kwalifikuje się kosztów z zakresu organizacji i zarządzania działalnością rolniczą.