Aktualności

03.10.2019

Wyniki konkursu z poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Kolejny sukces aplikacyjny!
Gminy, z którymi współpracowaliśmy w zakresie opracowania dokumentacji i przygotowania projektu do realizacji zostały wybrane do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
Osi Priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT
Numer naboru: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18
 
Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę akceptującą listę projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania Odnawialne źródła energii, na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 38 mln zł ze środków EFRR wybrano 32 projekty, w tym cztery projekty trzech gmin, z którymi współpracowaliśmy w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej. 
 
Wybrane projekty to: 
 1. "Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary"
  koszt całkowity inwestycji 2 573 057,35 zł; wnioskowane dofinansowanie 1 949 225,00 zł
 2. "Promowanie energii odnawialnej na terenie Gminy Krupski Młyn - etap II"
  koszt całkowity inwestycji 174 443,52 zł; wnioskowane dofinansowanie 132 399,40 zł
 3. "Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap"
  koszt całkowity inwestycji 1 363 378,32 zł; wnioskowane dofinansowanie 1 060 874,80 zł
 4. "Budowa oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec"
  koszt całkowity inwestycji 589 802,77 zł; wnioskowane dofinansowanie 501 332,35 zł
Zaplanowane inwestycje mają na celu zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawę jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Przedmiotem działań będzie dostawa i montaż instalacji OZE: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła dla gospodarstw domowych oraz budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o lampy solarne z wbudowanym panelem fotowoltaicznym.
 
Lista wszystkich projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_4_1_1_oze_zit_02102019