DLA SAMORZĄDU

W zakresie współpracujemy z Jednostkami Samorządowymi oferujemy, przede wszystkim pomoc w realizacji projektów dotyczących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii.
 
 • indywidualne konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu dotyczące prawidłowego zaplanowania inwestycji,
 • monitoring funduszy europejskich pod kątem potrzeb inwestycyjnych samorządów ,
 • reprezentowanie gminy na spotkaniach z mieszkańcami, na których szczegółowo wyjaśniamy zasady udziału w projektach,
 • udzielenie porad merytorycznych i technicznych mieszkańcom w zakresie wyboru materiałów i prac budowlanych,
 • opracowanie opinii o możliwości wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii we wskazanych lokalizacjach.

Opracowujemy kompletne wnioski aplikacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami w tym ze studium wykonalności i analizą finansową, w ramach:
 • Regionalnych Programów Operacyjnych wszystkich województw
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Świadczymy usługi koordynacji i zarządzania projektami, w szczególności:
 • doradztwo techniczne,
 • dokonywanie na bieżąco weryfikacji dokumentów prowadzonych w celu realizacji projektu,
 • wsparcie przy prowadzeniu rozliczeń otrzymanego dofinansowania.
 
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora na budowie - sprawowanie kontroli zgodności inwestycji z dokumentacją, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów, kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie kosztów,
 • odbiór robót budowlanych.
 
 • opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • wykonanie założeń do planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej,
 • opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.
 
 • opracowanie kompletnej indywidualnej dokumentacji technicznej dla mikroinstalacji,
 • wycena inwestycji i opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji.